Viikon Sana 13.5.2020

Yltääkö toivon ankkuri seuraavalle rannalle?

Pysäyttävä tieto lähiomaisen taudinmäärityksestä: kasvain. Mihin suuntaan mennään? Lääketieteen suunnittelemaa siltaa pitkin vai aavaa ulappaa, kivikkoisia koskia, upottavia suonsilmäkkeitä? 

Paavalin kirjeissä toivo on keskeinen käsite, joka nousee uskon ja rakkauden rinnalle. ”Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.” Toivo kytkeytyy ihmisten kehitykseen ja erityisesti hengellisyyteen - laajassa merkityksessä liittyen hengelliseen ja henkiseen hyvinvointiin. Humanistisessa, teologisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa toivo on tärkeä aihe. 

Tutkimukset ja tutkielmat toivosta ovat keskustelua myönteisestä ja kielteisestä asennoitumisesta. Ihmisillä on tarve perusteltuun ja oikeutettuun toivoon. Niin ikään elämässä on oltava myönteisiä odotuksia, jotka auttavat päivästä toiseen. Toivo on merkittävä tekijä ihmisten selviytymisessä erilaisista elämäntilanteista ja vaikeuksista. Toivo liittyy ihmisten terveyteenkin tarpeena; toivo on sairastuneen ja hänen läheistensä keskeinen tarve. 

Epätoivo ja toivottomuus sisältyvät esimerkiksi elämän tarkoituksettomuuden kokemuksiin. Toivo on elämän perusvoimavara, joka kannattelee yksittäisten toiveiden toteutumatta jäädessä ja kokiessamme pettymyksiä. Positiivisessa psykologiassa eli ihmistuntemuksen opissa toivo on psykologisen pääoman elementti itseluottamuksen, joustavuuden ja optimismin ohella. Optimismi on ”valoisa elämänkatsomus, myönteisyyttä ja toiveikkuutta, filosofisesti katsomus maailmasta pohjimmiltaan hyvänä”.

Järki ja uskonnollinen hyväksyminen -huippuyksikköä johtanut ekumeniikan professori Risto Saarinen sai Kulttuurirahaston palkinnon siltojen rakentamisesta ja toivon ylläpitämisestä. Saarisen mukaan toivon vastavoima on pelko: ”Kun ihmisiä ahdistavat nykyään suuret uhat, ajatus toivosta tarjoaa myönteisiä mahdollisuuksia toimia ja elää tässä tilanteessa.” 

Lähteitä: Raamattu (1.Tess. 1:3; Kol. 1:4,5; Gal. 5.5; 1. Kor. 13:13), Risto Saarisen Oppi toivosta, Jari Kylmän Toivo elämän perusvoimavarana, Eva Benzeinin Traces of Hope, Wendy Dugglebyn & Karen Wrightin Living with Hope, Developing a Living with Hope, Transforming Hope
 

Noora Hietanen
Viestintäpäällikkö Noora Hietanen