Uutislistaukseen

Rovaniemen seurakunta perustaa Illinvuopajan luonnonsuojelualueen

 

Maanomistajana Rovaniemen seurakunta on kirkkoneuvoston 16.6.2022 päätöksellä antanut suostumuksen Illinvuopajan yksityisen luonnonsuojelualueen perustamiselle, rauhoitusmääräyksille ja korvauksille luonnonsuojelulain mukaan. Rovaniemen kaupungissa Korkalon rekisterikylässä sijaitsevan suojeltavan alueen pinta-ala on noin 131,39 hehtaaria, kiinteistötunnus 698–401–24–75 ja tilan nimi Kirkkoherranvirkatalo. Määräala sijaitsee Mäntyvaaran ja Illinvuopajan ympäristössä.

- Olen todella iloinen, että seurakunta on saamassa mailleen oman luonnonsuojelualueen. Tämä on konkreettinen osoitus siitä, että kirkko ottaa luomakunnan varjelun tosissaan. Maa annettiin ihmiselle viljeltäväksi, mutta on yhtä tärkeää huolehtia siitä, myös tulevat sukupolvet saisivat nauttia hyvinvoivasta luonnosta ja sen antimista. Ihmiskunnalla on vielä paljon tehtävää, mutta jokainen oikea askel vie meitä eteenpäin tässä tavoitteessa, vt kirkkoherra Ilari Kinnunen arvioi.

Alueelle haetaan pysyvää rauhoitussopimusta, joka täyttää METSO I-II-suojelun kriteerit lahopuustoisesta metsästä.  Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on maastotarkistanut kohteen keväällä 2022. Alueella virtaavien noin 16 puron ja noron varsilla on paikoin rehevää korpimaisuutta. Pienvesistöjen varrella sijaitsevat kuviot ovat luonnontilaisia. Alueen itäreunan vesistöjen läheisyydessä on havaittavissa myös lehtomaisuutta. Lahopuun määrä on pienvesistöjen varsilla erittäin runsasta ja laadultaan moninaista. Alueeseen liittyy myös muutamia kokonaisuuden muodostamisen kannalta tärkeitä kuvioita, jotka eivät täytä Metso-kriteeristöjä. Metso I kriteerit täyttäviä alueita on noin 44 hehtaaria, joissa lahopuuta on yli 12 kuutiometriä hehtaarilla. Metso II kriteerit täyttäviä kuvioita on noin 35 hehtaaria, joissa lahopuuta on noin 9 kuutiometriä hehtaarilla. Lahopuuta alueella on yhteensä noin 892 kuutiometriä. Keski-ikä metsä- ja kitumaalla on noin 127 vuotta, joten alue toteuttaa Vanhojen metsien 2020-2022 suojelua. Lapin ELY-keskus on neuvotellut Rovaniemen seurakunnan kanssa yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja kohde suojeltaisiin erillismäärärahalla osana Pohjois-Suomen metsien suojelualueverkoston kehittämistä (Ls2020). Lapin ELY-keskus on arvioinut alueelle asetettavista rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä rauhoituskorvaukseksi 291 702 euroa. Korvaus voidaan maksaa korottomana yhdessä erässä sen jälkeen, kun luonnonsuojelualueen perustamispäätös on saanut lainvoiman.

- Hienoa, että ympäristötyö tuottaa tulosta ja saimme metsäalueen suojeltua. Tällä tavoin voimme taata upeita luontoelämyksiä myös jälkipolville ja säilyttää luonnon monimuotoisuuden, ympäristödiplomin projekti- ja toimistosihteeri Katariina Seppänen kommentoi.

Rauhoitusmääräyksiin sisältyvät yleiset rajoitukset tarkoittavat, että koko alueella on kielletty ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja maa-ainesten ottaminen, metsänhakkuu, moottorikelkkailu (lukuun ottamatta maastoliikennelain 4§:ssä määrättyjä säännöksiä), puutavaran varastointi, eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen, maan käyttö viljelykseen, rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen sekä kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen. Jokamiehenoikeuksien käyttäminen alueella on sallittua, esimerkiksi marjojen ja sienten poimiminen sekä laillinen metsästys ja kalastus. Hirven kaato-oikeuden haltija saa käyttää maanomistajan luvalla moottorikelkkaa saaliin noutamiseen lumipeitteen aikana. Mönkijän käyttöä kaadetun hirven haussa saa käyttää maaomistajan luvalla harkitusti siten, että perustettavan suojelualueen luontoarvot eivät heikenny. Vieraslajien hävittäminen toteutetaan Lapin ELY-keskuksen antamien ohjeiden mukaan. Karttaan on merkitty metsänhakkuita varten 5 metriä leveät kulkureitit, joita myöten koneiden kulku suojelualueen läpi on mahdollista ilman erillistä lupaa.

Edellä mainituista määräyksistä saadaan poiketa ja maanomistajan hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaan, jos se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön tai tutkimuksen kannalta perusteltua. Alueen rauhoitus voidaan purkaa tai rauhoitusmääräyksiä lieventää luonnonsuojelulain 27 §:n mukaisessa järjestyksessä.

Lisätietoja: vt kirkkoherra Ilari Kinnunen, 040 502 1455 ja hallintojohtaja Antti Jääskeläinen, 040 501 2144

17.6.2022 12.00