Tietosuoja Rovaniemen seurakunnassa 

Rovaniemen seurakunnassa sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja sitä täydentävää kansallista tietosuojalakia (1050/2018).

Tavoitteena tietosuoja-asetuksella on lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, henkilötunnus tai yhteystieto ja henkilötietojen käsittelyä on esimerkiksi henkilötietojen kerääminen, muokkaaminen tai tietojen luovuttaminen. Rovaniemen seurakunnassa henkilötietoja käsitellään pääasiassa lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Oikeusperusteena henkilötietojen käsittelylle on pääsääntöisesti seurakunnan jäsenyys, palvelussuhde, sopimus tai muu merkityksellinen asiakassuhde. Jos henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisteröidyn antama suostumus, voi rekisteröity olla tarvittaessa yhteydessä rekisterinpitäjänä toimivaan Rovaniemen seurakuntaan suostumuksen peruuttamiseksi. Henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille, ellei siihen ole laissa määriteltyjä perusteita.

Tietopyyntö

Voi pyytää Rovaniemen seurakunnalta omien tai huollettavan /edunvalvottavan henkilön rekisteritietojen tarkastusta, oikaisua, täydennystä, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustamista, tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen tai suostumuksen peruuttamista tietosuoja-asetuksen mukaisesti. 

Tietopyynnön voi tehdä asioimalla paikan päällä Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvirastossa (osoite Rauhankatu 70, Rovaniemi). Kannattaa varautua todentamaan samalla henkilöllisyys ja mahdollinen valtuutus. Tietopyyntöä ei voi toimittaa sähköisesti, koska pyynnön vastaanottaminen edellyttää tunnistautumista.

Pyydetyt tiedot voi noutaa kirkkoherranvirastosta tai ne voidaan toimittaa kirjattuna kirjeenä. Tietoihin voi tutustua myös kirkkoherranvirastossa. Tietojen pyytäjän henkilöllisyys todennetaan myös tietoja luovutettaessa.

Tietojen toimittaminen ja maksut 

Rovaniemen seurakunta toimittaa tiedot ilman aiheetonta viivytystä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa tätä määräaikaa voidaan joutua jatkamaan enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Rovaniemen seurakunta ilmoittaa rekisteröidylle tällaisesta määräajan jatkamisesta ja viivästymisen syyt kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos Rovaniemen seurakunta ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, se ilmoittaa viipymättä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle siihen syyt ja kertoo mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisterinpitäjän on toimitettava pyynnöstä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Rekisteröidyn pyytäessä useampia jäljennöksiä voi rekisterinpitäjä periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15–22 artikloihin perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.

Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia ja erityisesti silloin, jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko

a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai

b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Tällöin rekisterinpitäjän on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Mari Hautamäki
Kokkolan seurakuntayhtymä
Läntinen Kirkkokatu 17, 67100 Kokkola
050 3147553
tietosuojavastaava.kokkola@evl.fi 
 

Lisätietolinkkejä