Muutoksenhakumenettely ja ohjeet  

Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa (KL 10:24,2). 

Riippuen siitä, onko päätöksestä mahdollista tehdä oikaisuvaatimus (esim. kirkkoneuvoston, viranhaltijan jne. päätös) vai suoraan kirkollisvalitus (kirkkovaltuuston tai oikaisuvaatimuksen käsitelleen toimielimen päätös), päätöksen verkossa pitämisen vähimmäisajat ovat julkaisupäivän lisäksi seuraavat: 

Tiedoksisaantiaika 7. päivää siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Muutoksenhakuaika 14 päivää oikaisuvaatimuksessa ja 30 päivää kirkollisvalituksessa.