Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa Domus.evl.fi

Rovaniemen seurakunnassa viranhaltijapäätöksiä tekevät

  • hallintojohtaja
  • hautaustoimen päällikkö
  • johtava diakonian viranhaltija
  • kiinteistöpäällikkö
  • kirkkoherra
  • talouspäällikkö
  • tietohallintopäällikkö
  • varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan pastori

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 

10§ Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta.

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.

Tiedustelut Rovaniemen seurakunnan kirjaamosta.

Lisätietoja ja tiedustelut

Postiosoite: PL 8104, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Rauhankatu 70
96100 Rovaniemi

Rovaniemen seurakunnan kirjaamo vastaanottaa hallinnolliseen käsittelyyn tulevan postin ja kirjaa sen asianhallintajärjestelmään. Kirjaamisen jälkeen aineisto toimitetaan valmistelijoille.