Rovaniemen seurakunnan strategia 2020-luvulle

MISSIO - Mikä on tehtävämme?

Kutsumme evankeliumilla ihmisiä armollisen ja rakastavan Jumalan yhteyteen, kerromme elämän kestävästä perustasta ja välitämme lähimmäisistä sekä luomakunnasta.

VISIO - Mihin tähtäämme?

Olemme rovaniemeläisille merkittävä hengellinen lähiyhteisö, jossa usko, toivo ja rakkaus vahvistuvat. Olemme läsnä ja tuemme ihmisiä arjessa, juhlassa ja elämän käännekohdissa.

ARVOT - Mihin perustamme?

  • Usko: yhteys armolliseen Jumalaan on elämämme kestävä perusta.                              
  • Toivo: Jeesuksen lupaukset tuovat tulevaisuuden ja toivon.
  • Rakkaus: Pyhä Henki rohkaisee rakastamaan lähimmäisiämme.                                      

PAINOPISTEET - miten onnistumme

1. Pidämme rohkeasti evankeliumin sanomaa esillä. 

  • Viemme evankeliumin kutsua aktiivisesti uusiin toimintayhteyksiin. 
  • Toimimme yhdessä kirkkomme herätysliikkeiden ja muiden paikallisten kristillisten seurakuntien kanssa yhteisen todistuksen vahvistamiseksi.

2. Vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä.

  • Kerromme miksi on tärkeää kuulua seurakuntaan.  
  • Kiinnitämme erityistä huomiota nuoriin rippikoulun jälkeen, opiskelijoihin ja nuoriin aikuisiin sekä kaupunkiin muuttaviin perheisiin. 
  • Haluamme nuoret aktiivisesti vaikuttamaan seurakunnan päätöksentekoon.                               

3. Tuemme hengellistä elämää ja kotien kristillistä kasvatusta.

  • Järjestämme monipuolisesti jumalanpalveluksia ja hengellisiä tilaisuuksia, myös uusin tavoin.
  • Jalkaudumme ihmisten pariin sekä vahvistamme matalan kynnyksen toimintaa ja seurakuntaan kutsumista. 

4. Viestimme tuoreesti ja monipuolisesti.

  • Viestimme, jotta yhä useampi rovaniemeläinen kohtaa kirkon sanoman, ymmärtää sen merkityksen ja on valmis vastuuseen.
  • Käytämme aktiivisesti, nykyaikaisesti ja monipuolisesti viestinnän keinoja sekä lisäämme vuorovaikutusta seurakunnassa. 
  • Päivitämme seurakunnan sanomasta, tehtävästä, toiminnasta ja taloudesta ajantasaista, täsmällistä ja monipuolista tietoa.

5. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme osaltamme alueellista sekä maailmanlaajuista  vastuuta.        

  • Huolehdimme erityisesti elämän kriiseissä olevista ja ikääntyvistä sekä yksinäisyyteen ja köyhyyteen eri tavoin syrjäytyneistä.  
  • Autamme ja tuemme erityisesti niitä, joiden avuntarve on suurin tai jotka muuten eivät saa riittävää apua.
  • Kannamme maailmanlaajuista vastuuta lähetystyöllä ja kansainvälisellä diakonialla sekä paikallisesti myös maahanmuuttajista

6. Rakenteemme palvelevat toimintaa.  

  • Kohdennamme henkilöstövoimavarat sinne, missä tarve ja vaikuttavuus on suurin. 
  • Panostamme henkilöstön osaamista ja varaamme voimavaroja myös uusien toimintamuotojen  kehittämiseen. 
  • Hyödynnämme kehittyvän teknologian mahdollisuuksia palvelutoiminnassa.
  • Arvostamme vapaaehtoistoimintaa ja lisäämme seurakuntalaisten mahdollisuuksia vastuun kantamiseen eri tehtävissä.
  • Pidämme talouden tasapainossa niin, että varat riittävät palveluiden tuottamiseen ja tarpeellisiin investointeihin. 
  • Teemme yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa voimavarojen järkevällä jaolla. 

TOIMINTATAVAT JA TOIMENPITEET: miten toimimme ja kehitämme                   

  • Edistämme oikeudenmukaisuutta ja ratkaisemme asiat avoimesti ja tasapuolisesti. 
  • Kehitämme toimintaamme ja työtapojamme myös toimintaympäristön muutokset huomioon ottaen.
  • Palvelemme monipuolisesti taloudellisesti kestävien voimavarojen pohjalta. 
  • Varaamme tarvittavat henkilöresurssit ja panostamme työhyvinvointiin. 
  • Teemme aktiivista yhteistyötä kaupungin, eri yhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Huolehdimme ydintoiminnan edellyttämistä toimitiloista. 
  • Arvioimme jatkuvasti toimintaamme ja tarvittaessa myös luovumme jostakin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

STRATEGIA TOIMINTA - JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJANA

Strategia toimii seurakunnan vuosittain laadittavan toiminta- ja taloussuunnitelman perustana. Strategia antaa pohjan pitkäjänteiselle päätöksenteolle ja ohjaa seurakunnan toimintaa.

Strategia pohjautuu paikallisesti soveltaen Suomen ev.lut. kirkon strategia-asiakirjaan Kohtaamisen kirkko - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta 2020.