Uutislistaukseen

Rovaniemen seurakunta on tullut läheisemmäksi

Lähellä sinua – Rovaniemen seurakunta on tullut läheisemmäksi

Rovaniemen seurakunta on valtakunnallisessa vertailussa vähentänyt rutiininomaisuutta ja muuttunut henkilökohtaisemmaksi toimijaksi verrattuna edellisen vuonna 2018 tehdyn kyselyn tuloksiin sekä valtakunnalliseen yleiskehitykseen.

- Kyselyn tulokset kertovat, että Rovaniemen seurakunta on onnistunut strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti toimimaan lähempänä kohtaamiaan ihmisiä. Tämä on positiivinen suunta, jota haluamme ehdottomasti jatkaa, vt. kirkkoherra Ilari Kinnunen kommentoi.

Vastaajien käsityksen mukaan seurakunta myös tukee maahanmuuttajia paremmin kuin edellisellä kyselykerralla kolme vuotta sitten.

Kahdentoista suuren seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueilla kevättalvella 2021 tehtyyn kyselyyn vastattiin, että seurakuntien toivotaan ennen kaikkea pitävän huolta vanhuksista, huolehtivan vähäosaisista ja tukevan ihmisiä elämän kriiseissä. Valtaosalla vastaajista kokemukset viimeisimmästä kohtaamisesta seurakuntien kanssa olivat myönteisiä. Suurimmat odotukset kirkkoa kohtaan liittyvät auttamiseen.

Kirkko kohdataan medioissa, hautausmailla ja toimituksissa

Kun vastaajilta kysyttiin, missä he ovat kuluneen vuoden aikana seurakuntia kohdanneet, kärkeen nousivat uutismediat, hautausmaat ja kirkolliset toimitukset. Rovaniemen vastaajista 62 % sanoi kohdanneensa oman seurakunnan uutismedian kautta, joita ovat esimerkiksi seurakuntalehti, muut lehdet, TV ja mainokset. Yli puolet (52 %) ilmoitti käyneensä hautausmaalla. Joka kolmas (33 %) vastaaja on osallistunut johonkin kirkolliseen toimitukseen. Useampi kuin yksi viidestä (23 %) on käynyt kirkossa tai kappelissa ja noin joka viides (19 %) on kohdannut seurakunnan sosiaalisessa mediassa (facebook, instagram, twitter).

Tulokset heijastavat koko Suomen kirkon luonnetta julkisyhteisönä. Seurakuntien toimintaan luotetaan, mutta haasteena nähdään henkilökohtaisuuden, rohkeuden ja kokeilunhalun puute. Verrattuna vuoden 2018 vastaavaan kyselyyn, suurimmat pudotukset koko kirkon tasolla ovat kyselyyn vastanneiden mielestä tapahtuneet kokeilunhalun ja suvaitsevaisuuden kohdalla. Viime aikojen poikkeusolot ja toisaalta kirkosta käytävä julkinen keskustelu ovat osaltaan saattaneet vaikuttaa arvioissa tapahtuneisiin muutoksiin.

Myönteiset mielikuvat perustuvat luotettavuuteen

Vastaajista 44 %:lla on myönteinen mielikuva Rovaniemen seurakunnasta ja 46 % suhtautuu seurakuntaan neutraalisti. Vain joka kymmenes vastaaja kokee seurakunnan kielteisenä.

Valtaosalla kaikista vastaajista kokemukset viimeisimmästä kohtaamisesta seurakuntien kanssa olivat myönteisiä. Noin puolet vastaajista piti viimeisintä kokemustaan myönteisenä ja noin kaksi viidestä arvioi kohtaamisensa neutraaliksi. Vain keskimäärin alle joka kymmenes vastaaja piti kokemustaan kielteisenä.

Kirkolta odotetaan myötätuntoa ja käytännön apua

Kun odotuksia seurakuntaa kohtaan tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, eniten toivottiin vanhusten, nuorten, lasten ja vähäosaisten auttamista ja tukemista. Vastaajien oma suhde kirkkoon ei vaikuttanut asiaan juurikaan, vaan kirkkoon kuuluvilla ja kirkkoon kuulumattomilla korostuivat samat asiat. Seurakuntien rooli auttajana ja ihmisten tukena koetaan tärkeäksi erittäin laajasti suomalaisten keskuudessa. Kyselyyn vastaajia pyydettiin arvioimaan tiettyjen seurakuntien tekemien asioiden tärkeyttä ja toisaalta samoissa asioissa onnistumista. Suurimmat erot odotusten ja onnistumista koskevien mielikuvien välillä olivat vanhuksista ja vähäosaisista huolehtimisessa sekä elämän kriiseissä tukemisessa.

Kysely tehtiin verkkokyselynä helmi–maaliskuussa 2021 ja siihen vastasi 6 796 henkilöä Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella, Seinäjoella, Rovaniemellä sekä Turussa ja Kaarinassa. Tästä linkistä avautuvat Tunnettuustutkimuksen 2021 Rovaniemen seudulta saadut kyselytulokset.

Lisätietoja: vt kirkkoherra Ilari Kinnunen, 040 502 1455

Rovaniemen kirkko on avoinna päivittäin klo 12-18 ja perheneuvonta päivystää koko kesän!

Rovaniemen seurakunnan perheneuvonnan ajanvaraus on avoinna maanantaisin klo 9-12: 040 0575 659.

21.6.2021 09.30